Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

6682 3c10 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaazazel azazel

June 25 2017

6544 2abc 500
Reposted fromzciach zciach viainto-black into-black
3672 e34d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianyaako nyaako
9485 4dea 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viatfu tfu
8516 90cd 500
Reposted fromPureVanilla PureVanilla vianattsu nattsu

June 24 2017

4774 7fe3
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline

June 22 2017

8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaszydera szydera
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

June 21 2017

9007 6af8
Reposted fromretaliate retaliate viashitsuri shitsuri
7077 6fa6
Reposted fromKaviah Kaviah viaazazel azazel
1965 fc09 500
Reposted fromNajada Najada viaoutline outline

June 20 2017

June 19 2017

Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacksadcat blacksadcat
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viablacksadcat blacksadcat
5425 ca0f 500
waiting for before the storm like
Reposted bymalamalza malamalza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl