Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

1677 7abc

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro vianattsu nattsu

June 12 2017

3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamuladhara muladhara
2751 73d7
Reposted fromshitsuri shitsuri

June 11 2017

8413 02dd 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaszydera szydera
4737 4cf1
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaazazel azazel
Reposted fromtishka tishka vialaluna laluna
Reposted fromoll oll viakarolinnaa karolinnaa
Reposted fromnaich naich viaikari ikari

June 10 2017

6966 4afd
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
0174 b1b0
Reposted fromaletodelio aletodelio viarisky risky
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8418 b6d1 500
Reposted fromlafuene lafuene viakuka kuka
"Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę." 

Małgorzata Halber
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
4380 8d6c
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl