Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaszydera szydera
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

June 21 2017

9007 6af8
Reposted fromretaliate retaliate viashitsuri shitsuri
7077 6fa6
Reposted fromKaviah Kaviah viaazazel azazel
1965 fc09 500
Reposted fromNajada Najada viaoutline outline

June 20 2017

June 19 2017

Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacksadcat blacksadcat
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viablacksadcat blacksadcat
5425 ca0f 500
waiting for before the storm like
Reposted bymalamalza malamalza

June 18 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakoloryzacja koloryzacja
Reposted fromweightless weightless viawindingroads windingroads

June 17 2017

2811 c3a0 500
Reposted bytoniewszystkoleniwabulapenispenispenisloltoken0thosecookiesaremineaundskaesekuchenaffiatickimicki
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaHoHo HoHo

June 16 2017

9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
6189 b4b1 500
Reposted fromoll oll viazEveR zEveR
0545 b8ac
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl