Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viamslexi mslexi
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka vialaluna laluna
3677 109f
9037 2c52
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viawrite-url-here write-url-here

February 22 2017

Wszystko znaczy nic, jeśli nie mam Ciebie.
— James Bay
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4685 a583 500
Reposted fromhepke hepke vialetha0 letha0
8396 8219
1339 2a54
Reposted frompussyporn pussyporn vialetha0 letha0

February 21 2017

7960 b77e
Reposted fromdoedeer doedeer viazzuuoo zzuuoo
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viahindsight hindsight
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viahindsight hindsight
6494 d23b 500
All you need is love.
Tags: sweetshop lana
0145 5071
Reposted fromcalifornia-love california-love vialetha0 letha0

February 20 2017

6089 2d97
Reposted fromkrzysk krzysk
0081 d835
Reposted fromvandalize vandalize viamuladhara muladhara
2101 c2b5 500

Pierre Rebirth
Evanescence


Reposted fromPoranny Poranny viazzuuoo zzuuoo
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl