Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

Przygnebiona
22:57
8260 878c 500
Reposted fromhappydumb happydumb viamrrru mrrru
Przygnebiona
22:56
Przygnebiona
22:55
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
Reposted fromwiatrem-upojeni wiatrem-upojeni viawiksz wiksz
Przygnebiona
22:55
3307 6e46 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viawordshurt wordshurt
Przygnebiona
22:51
Przygnebiona
22:51
Przygnebiona
22:50
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. 
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
Reposted fromchocoway chocoway
Przygnebiona
22:50
Czasami czuję się strasznie samotny, ale chyba mam się dobrze. 
Reposted fromchocoway chocoway
Przygnebiona
22:50
Kiedy przyglądamy się powodom, dla których nie możemy się z czymś rozstać, to są one tak naprawdę tylko dwa: przywiązanie do przeszłości lub lęk przed przyszłością.
Reposted fromchocoway chocoway
Przygnebiona
21:18
Reposted fromlugola lugola viastrangespecters strangespecters
Przygnebiona
21:16
Reposted frombookaholic bookaholic viasatyra satyra
Przygnebiona
21:13
8113 d343
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Przygnebiona
20:45
0799 eaa8
Przygnebiona
20:41
1878 70cc 500
Reposted fromyourhorny yourhorny viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Przygnebiona
20:40
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Przygnebiona
20:39
1284 c9c7 500
Reposted frompannamarple pannamarple
20:38
0394 4bb4 500
Przygnebiona
17:02
0487 fb9b 500
Reposted fromNajada Najada viasweetnothingg sweetnothingg
Przygnebiona
17:02
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasweetnothingg sweetnothingg
Przygnebiona
17:02
0505 9ef5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl